De verkoper en de consument

BVBA Holding Tolpoort wordt  hieronder “verkoper” genoemd.

Onder “consument” verstaan we elke persoon of elke firma die een bestelling plaatst op www.blackcountrybalsam.com

Toepassing

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en consument.
  • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Prijzen en productinformatie

  • De aangeboden producten worden waarheidsgetrouw weergegeven en gedetailleerd beschreven, waardoor de consument de producten en/of aanbiedingen goed kan beoordelen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
  • Al onze prijzen worden in euro aangeduid en zijn inclusief 21% BTW. Deze prijzen omvatten niet het transport en de levering van de goederen bij de consument. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

Disclaimer

De verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd of nadat hij met de uitvoering is begonnen.

De verkoper vat de verwerking van de besteling aan op het moment dat de consument het bestelproces volledig heeft doorlopen. Dit is wanneer de gewenste producten en leveringsgegevens zijn doorgegeven en finaal het betaalproces succesvol werd afgerond. Op dat moment ontvangt de consument een orderbevestiging per mail. Deze orderbevestiging omvat een overzicht van de bestelde artikelen en de leveringsgegevens. Wanneer de bestelling volledig is verwerkt door ons, ontvangt de consument een 2e mail die de factuur bevat. 

Levering

  • Uw bestelling wordt via B-Post geleverd binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Voor Nederland reken je nog een extra werkdag. U kan tijdens het bestelproces de dag aanvinken waarop u het pakje wenst te ontvangen. Uw pakje kan aan huis worden geleverd op een door u opgegeven adres. Dit kan uw domicilie zijn, maar ook het adres van een verwant of kennis. Indien niemand thuis is en uw pakje niet in de brievenbus kan, krijgt u een bericht in de bus waarmee u het pakje kan afhalen in het dichtstbij gelegen postkantoor. U kan ook een 2e levering aanvragen.
  • Voor België: bij een aankoop vanaf €30, wordt uw pakje gratis geleverd in je postkantoor of in een pakjesautomaat of in een van onze afhaalpunten. Bij een aankoop vanaf €40, wordt uw pakje gratis geleverd aan huis of op kantoor  of in een van onze afhaalpunten. Een portvrije levering in Nederland bekomt u bij een aankoop vanaf €50.
  • Eventuele vertragingen in de leveringstermijn (veroorzaakt door verwerkingsprocedures bij de koerierdienst of douanekantoren) geven de consument het recht zijn bestelling te annuleren of goederen te weigeren, maar geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, de verkoper gemeld te worden:

  • in geval van klacht wegens niet-conforme levering: 8 dagen na de levering
  • in geval van klacht wegens verborgen gebreken: 8 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.
  • steeds per mail naar Virginie Noë op het mailadres virginie@blackcountrybalsam.com (zie ook contactgegevens). 

Een klacht wordt binnen de 7 werkdagen verwerkt en beantwoord. Wij zoeken in het belang van beide partijen naar een billijke oplossing. Indien de door ons aangereikte oplossing(en) onvoldoende word(t)(en) bevonden, verwijzen wij zelf door naar de klachtenprocedure op SafeShops.be:

- De consument kan klacht indienen via het telefoonnummer 078/77.00.12 of schriftelijk bij het Comité van Verzoening (Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden), die zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is.

- Als bemiddeling niet lukt, wordt de klacht doorverwezen naar het Comité van Toezicht. Hiervoor wordt een bedrag van €125,00 per gegrond verklaarde klacht in rekening gebracht aan de verkoper als deze in fout blijkt te zijn.

- Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr .

Waarborg

De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade van welke aard ook, die de consument of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. In geval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten in onbeschadigde en ongebruikte toestand terugsturen naar:

BVBA Holding Tolpoort

Black Country Balsam

Tolpoortstraat 74 bus 1,

B-9800 Deinze

De teruggestuurde goederen dienen steeds vergezeld te zijn van een door u ingevuld document ter herroeping. Dit document vindt u als u onderaan op de homepage "Gratis retour 14 dagen" aanklikt. Onder de paragraaf "Gratis retour" klikt u de onderlijnde tekst aan: "Gelieve dit document ter herroeping aan de verzending toe te voegen." Op dit document benoemt u bondig de teruggestuurde goederen en vult u naam,  adres, datum van bestelling en/of levering in, en een handtekening met datum. U hoeft niet te vermelden om welke reden u de goederen terugstuurt.

De verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt, de verpakking werd geopend, het zegel is geschonden, of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan van de verkoper of de leverancier van het artikel. Dit alles om hygiënische redenen, aangezien het hier een gebruiksartikel (persoonlijke verzorging) betreft. Beschadigde of gebruikte artikelen zijn niet meer voor consumptie geschikt.

Terugstorten van gelden kan na aftrek van eventuele kosten (betaalkaarten, verzending, behandeling en administratie). Na annulatie van ontvangen goederen worden gemaakte kosten voor verzendingen niet terugbetaald.

Prijzen en betaling

De facturen zijn betaalbaar te 9800 Deinze, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijk ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de consument op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de consument te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat de verkoper kan laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking vanwege de verkoper om hem later op deze tekortkoming te beroepen.

Persoonsgegevens

Door te bestellen op www.blackcountrybalsam.com, staat de consument uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturatie, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de consument zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De consument heeft ten alle tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de consument uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Black Country Balsam en Holding Tolpoort bewaren de verkregen persoonsgegevens enkel voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Zelf heeft de consument recht op gratis inzage in zijn/haar persoonsgegevens, onverwijld en binnen de maand. Hij/zij heeft eveneens het recht te vragen zijn/haar gegevens te corrigeren (= verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen) of om alle niet-essentiële of onjuiste gegevens te verwijderen. Dit kan ook inhouden dat op zijn/haar vraag alle betreffende persoonsgegevens definitief worden verwijderd. De consument heeft verder ook het recht zijn/haar persoonsgegevens op te vragen en deze overhandigd te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, waarbij deze gegevens eventueel aan een nieuwe dienstverlener kunnen worden overgedragen. De consument kan zich ook verzetten tegen profiling (= het opbouwen van een gestructureerd profiel op basis van zijn/haar gegevens), een handeling die Holding Tolpoort doorgaans niet uitvoert.

Bewijs

Het elektronisch bewijs (zoals e-mails, backups,…) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopovereenkomsten en relaties.

Scheidbaarheid

Indien 1 van de huidige voorwaarden nietig mocht worden verklaard of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

Leeftijd

Door te bestellen op www.blackcountrybalsam.com, verklaart u ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

Toepasselijk recht

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.

Intellectuele eigendomsrechten

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Holding Tolpoort BVBA, Eeuwenaert BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Holding Tolpoort bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Holding Tolpoort bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Holding Tolpoort bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Holding Tolpoort bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Holding Tolpoort bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Holding Tolpoort bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.